กิจกรรม Chinese New Year Week โรงเรียนวังวิเศษ

วันพุธที่  7  กุมภาพันธ์  2567  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรม  Chinese New Year Week    เนื่องในสัปดาห์วันตรุษจีน

7 กพ ตรุษจีน