เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  หมายเลข  0 7521-3752

  • กด 11 กลุ่มอำนวยการ
  • กด 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  • กด 28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กด 14 กลุ่มนโยบายและแผน
  • กด 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  • กด 30 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  • กด 17 หน่วยตรวจสอบภายใน/นิติกร
  • กด 20 หน้าห้องเลขานุการ ผอ.
  • กด 0 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ติดต่อเรา