• ห้อง ส.บ.ม.ท
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • ห้องรองผู้อำนวยการ
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • ห้องประชุมเล็กทุ่งแจ้ง

 • ห้องผู้อำนวยการ
 • กลุ่มอำนวยการ
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
 • ห้องประชุมทุ้งฟ้า
 • ห้องรองผู้อำนวยการ
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • กลุ่มนโยบายและแผน
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มกฎหมายและคดี
 • ห้องประชุมศรีตรัง
 • ห้องประชุมบางรัก