แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สพม.ตรัง กระบี่ 


แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2566 -2570) สพฐ.