นายชัยณรงค์ ช่างเรือ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โทร. 075 213752 ต่อ 21
Email : Jaanyak@gmail.com

นายพีรพล จริงจิตร

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โทร. 075 213752 ต่อ 16
Email : Jingit@iclound.com

นายอุทัย ก่งเซ่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โทร. 075 213752 ต่อ 22
Email : kohmark056@gmail.com

นายสุธีรุจ อุปถัมภ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
โทร. 075 213752 ต่อ 31
Email : uppatum042@gmail.com