วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรคุณภาพชั้นนำ  มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยในทุกมิติ  

2. เพิ่มโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21    

4. ส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน      

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพ

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐาน

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 13/12/66