วิสัยทัศน์

“องค์กรมาตรฐาน บริหารจัดการด้วยนวัตกรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีคุณภาพ   ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
  5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นมืออาชีพ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการจัดการศึกษา

 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24/11/65