วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะพื้นฐานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียน (Inspiration For SMTE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 66 คน โดยมี ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ ดร.พิชญ์กิตติ บรรณางกูร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และศิษย์เก่าในโครงการ มาถ่ายทอดความรู้และสร้างเสริมคุณลักษณะพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMTE ให้ประสบความสำเร็จ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศ […]

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 จาก นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องในโอกาสการประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด อันดับที่ 1 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ และ รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นอันดับที่ 3 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.สุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการโรง […]

1 2 16
ติดต่อเรา