กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ

กลยุทธ์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล 01/12/66