อัตลักษณ์ สพม.ตรัง กระบี่
“สำนักงานมาตรฐาน  บริการดี  มีความโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพ”

—————————


คำอธิบายอัตลักษณ์ สพม.ตรัง กระบี่   
****  สำนักงานมาตรฐาน
                  หมายถึง การดำเนินงานในทุกกิจกรรมของ สพม.ตรัง กระบี่ สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดหรือขั้นตอนในการบริหารกระบวนการทำงานต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้      

****  บริการดี

                หมายถึง บุคลากรของ สพม.ตรัง กระบี่ ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจในการให้บริการ คือ มีความเต็มใจในการบริการ มีความยิ้มแย้ม แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริงและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ อย่างเต็มที่      

****  มีควํามโปร่งใส

                หมายถึง การดำเนินงานของ สพม.ตรัง กระบี่ สามารถมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือ ร่วมใจ และการตัดสินใจ เน้นการขจัดอุปสรรค อ านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารองค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการทำงาน      

****  ใส่ใจคุณภาพ

                หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.ตรัง กระบี่ มีความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการที่กำหนด โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลผลิต การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และมีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม

ค่านิยมองค์การ VICTORY

V : Victory มองการณ์ไกล

I : Integrity ใจซื่อสัตย์

C : Challenge เปิดรับความท้าทาย

T : Teamwork ทำงานเป็นทีม

O : Ownership รับผิดชอบงานที่ทำ

R : Result oriented มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย

Y : Yes we can ทุกอย่างเป็นไปได้