เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

  1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 9 รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
  2. นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  3. นักเรียน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีวินัย สุจริต จิตอาสา และอยู่อย่างพอเพียง
  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอภาค ได้รับการพัฒนาให้มสมรรถนะตามศักยภาพ
  5. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  6. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู
  7. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sustainable Development Goals : SDGs) สอดคล้องกับความต้องการและบริบท
  8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  9. สถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะไปใช้ตามศักยภาพของสถานศึกษาและออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 
  10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนา 

ปรับปรุงข้อมูล 24/11/65

ติดต่อเรา