เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยทุกมิติ  พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

2. สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายมีหลักประกันในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาคและเท่าเทียมกัน

3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเต็มศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  

4. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ หน้าที่ มีวินัย สุจริต จิตอาสา และอยู่อย่างพอเพียง

5. สถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นสมรรถนะและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับความต้องการและบริบท 

6. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นเลิศ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

8. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นฐาน

ปรับปรุงข้อมูล 13/12/66