โรงเรียนห้วยยอดผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง

โรงเรียนห้วยยอดผ่านการพิจารณาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง