โรงเรียนสภาราชินี 2 วันที่ 8 ธันวาคม 2566 งานแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี 2 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม​ฮิลใจ self-esteem (การเห็นคุณค่า​ใน​ตนเอง)​ให้กับนักเรียนที่เข้าข่ายภาวะซึมเศร้า​และนักเรียน​เพื่อนที่ปรึกษา​YC(เพื่อนช่วย​เพื่อน)​ ณ ห้องสมุด โรงเรียนสภาราชินี 2