โรงเรียนห้วยยอดจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยนักเรียนทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม “ลูกเสือมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” (ทำดี ทำได้ ทำทันที)

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านการศึกษา และเป็นผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย โดยคณะลูกเสือ เนตรนารี สมาชิกยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งนักเรียนทุกคนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรม “ลูกเสือมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ” (ทำดี ทำได้ ทำทันที)