วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนในเตาพิทยาคม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์และโรงเรียนบ้านพรุจูด เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด คณะผู้บริหารโรงเรียนห้วยยอด คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องศาสตร์ของพระราชาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด