วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน สภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน
สภาราชินีจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำกอง ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย นายสุมิตร สามห้วย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางมัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธ