โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณาจารย์และนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนห้วยยอดต้อนรับคณาจารย์และนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการนี้ นายสมปอง ห่วงจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด มอบหมายให้นางสาวอัญชลีพร อภินันทน์ถิระ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ กล่าวต้อนรับโดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับและนำเสนอฐานการเรียนรู้ ณ ห้องอินทนิล 1 อาคารเรียน 9 และเยี่ยมชมห้องศาสตร์ของพระราชา ณ อาคารเรียน 10 โรงเรียนห้วยยอด