โรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกระดับนานาชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในโครงการ “โรงเรียนพอเพียงเพื่อความยั่งยืน” Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable (SEP4School) ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โรงเรียนห้วยยอดผ่านการคัดเลือกระดับนานาชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยในการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในโครงการ “โรงเรียนพอเพียงเพื่อความยั่งยืน” Sufficiency Economy Philosophy towards Sustainable (SEP4School) ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดโดยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของซีมีโอ (SEAMEO SEPs) โดยมีประเทศในอาเซียนเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมจำนวน 7 ประเทศ