วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นางรวิวรรณ ยอดสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ค่ายพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านภาษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ นางรวิวรรณ ยอดสร้อย หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ค่ายพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ,โครงการส่งเสริมศักยภาพพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทักษะทางด้านภาษา เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

  • 8
    8