รายละเอียดประกอบรายการบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566