ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวังวิเศษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังวิเศษ ณ โรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง