ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษ ร่วมกับ นางสาวธนิกานต์  หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ ผู้แทนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผู้แทนโรงเรียนวังวิเศษ ประธานกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง