ตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตรัง

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  นายอุทัย  ก่งเซ่ง และนายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ตรวจเยี่ยมศูนย์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71  ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดตรัง  ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง  โรงเรียนห้วยยอด  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  โรงเรียนกันตังพิทยากร  โรงเรียนสภาราชินี 2 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 

ภาพ : https://drive.google.com/drive/folders/1Nr_6IviZuhMq6GHZ7eHAPRIo2qnEEGSs?usp=sharing