ร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยรูปแบบออนไลน์

วันที่ 31 มกราคม 2567 : ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสุธีรุจ  อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (องค์การมหาชน) ตามกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม (ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2566) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบและดำเนินการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง