ประชุมเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566–2570) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสรุปผลการประชุมการทบทวนทิศทางการพัฒนาการศึกษาฯ และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป โดยมี นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง