ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2566

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ถวายผ้ากฐินพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว