ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบรรยายพิเศษ “นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพม.ตรัง กระบี่” โดยมีคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาดา บาย วินด์แฮม อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชูศักดิ์  ชูช่วย อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่