นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 รร.ทุ่งยาวผดุงศิษย์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 : นายชัยณรงค์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายสุธีรุจ อุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมด้วย นายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ประธานสหวิทยาเขตปลันดา นายจักรี ฉิมเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ รองประธานสหวิทยาเขต และนางสาวจิตรา ศรีเกตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จังหวัดตรัง          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้กำหนดการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ขอบคุณภาพ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์