การวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 24 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล  จริงจิตร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ เป็นประธานการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ประเมินผู้เรียนบ้านเรียนเฮิร์สค์และบ้านเรียนสถานธรรมศรีเกื้อ ณ ห้องประชุมทุ้งฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ดำเนินการการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรียน จำนวน 2 คน ดังนี้

  1. วันที่ 24 เมษายน 2566  นางสาวรีจีน่า เฮิร์สค์  บ้านเรียนเฮิร์สค์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสันติภพ  ศรีเกื้อ  บ้านเรียนสถานธรรมศรีเกื้อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่