สพฐ. ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 : นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มอบหมายให้ นายอุทัย ก่งเซ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และบุคลากรของสำนักงานฯ ต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมจาก นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานจัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โรงเรียนกันตังพิทยากร และโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล