ประกาศโรงเรียนห้วยยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

ด้วยโรงเรียนห้วยยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสักนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1r5eOe7c_pu41I26mhoLttYKAWisymLzu/view?usp=drivesdk