กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2566

       วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายนิติพนธ์ ลีละสกุลมีเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ และ      นางเนตรชนก แก้วดำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ สวนป่าโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

  • จดหมายข่าว24
    จดหมายข่าว24