การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1

จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 1 โดยกำหนดจัดการศึกษาอบรม ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า และศึกษาดูงานจากพื้นที่จริง ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2566

 

ติดต่อเรา