ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณาเข้ารับรางวัลบีซีจีเอเปค ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมคัดเลือกรับรางวัลบีซีจีของเอเปค (APEC BCG Award) ประจำปี 2566 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงผลงานแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเปิดรับการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับการพิจารณาในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566  หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งแบบเสนอชื่อไปยังสำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566      

 

ติดต่อเรา