ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิทยาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) ให้บุคลากรที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยสามารถส่งต้นฉบับบทความผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ https://thaijo.obec.go.th   ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2567