ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมด้านการสอนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โครงการอบรมออนไลน์ จำนวน 19 โครงการ และโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ จำนวน 4 โครงการ (มีค่าลงทะเบียน)