ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567