ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567

สำนักงานจังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567 เพื่อสนับสนุน ค้นหา นำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปที่มีความสร้างสรรค์ และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การ
จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง