ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูฯ และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

1.ประกาศรับสมัคร  

2.1 เอกสารแนบท้าย 1.1 (ใบสมัคร ว12 ทับ 2566)  

2.2 เอกสารแนบท้าย 1.2 (ใบสมัคร ว13 ทับ 2566)  

2.3 เอกสารแนบท้าย 2 (องค์ประกอบการประเมิน)  

2.4 เอกสารหมายเลข 3(ความรู้ความสามารถ)  

2.4 เอกสารหมายเลข 3(ความรู้ความสามารถ) >> word  

2.5 เอกสารหมายเลข 4 (วินัย คุณธรรม จริยธรรม)  

2.5 เอกสารหมายเลข 4 (วินัย คุณธรรม จริยธรรม) >>> word