การดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ได้กำหนดปฏิทินการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการจัดสอบแข่งขัน กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 31 มกราคม 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ https://imso.obec.go.th