การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จังหวัดตรัง แจ้งการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน โดยส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2566