ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นำเสนอผลงานในระดับประเทศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ผ่านการศึกษาแบบโครงงานและการวิจัยดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่  หากโรงเรียนใดสนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.narit.or.th/index.php/tacs