การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย)

เอกสารประกอบการยื่นแบบฟอร์ม

  • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ๑ ฉบับ
  • ตารางการคิดคำนวณการผ่อนชำระรายเดือน
    * หลังจากกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานเพื่อนัดหมายเป็นลำดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข  0 7521-3752 กด 11 กลุ่มอำนวยการ


ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการบำนาญ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข  0 7521-3752 กด 12 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


การยื่นความประสงค์ของจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข  0 7521-3752 กด 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข  0 7521-3752 กด 28 กลุ่มกฎหมายและคดี