การขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ธนาคารกรุงไทย)

เอกสารประกอบการยื่นแบบฟอร์ม

  • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ๑ ฉบับ
  • ตารางการคิดคำนวณการผ่อนชำระรายเดือน
    * หลังจากกรอกแบบฟอร์มผ่านระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่โทรประสานเพื่อนัดหมายเป็นลำดับถัดไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ หมายเลข  0 7521-3752 กด 11 กลุ่มอำนวยการ