การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.ลพบุรี ตามนโยบายของ สพฐ. ด้วยแนวคิด MONKEYS MODEL

ชื่อเรื่อง :การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยแนวคิด MONKEYS MODEL 
ผู้รายงาน :นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม
หน่วยงาน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี
ปีที่พิมพ์:2566