การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งประวัติศาสตร์” และแพลตฟอร์มบทเรียนประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1 

ชื่อเรื่อง :การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งประวัติศาสตร์” และแพลตฟอร์มบทเรียนประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1   
ผู้รายงาน :นายสุริยนต์ กัลยาณี
หน่วยงาน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ปีที่พิมพ์:2566