พัฒนารูปแบบการจัดการกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 1

ชื่อเรื่อง:พัฒนารูปแบบการจัดการกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1
ผู้วิจัย :นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
ปีการศึกษา :2566