แนวทางการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ 3K ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  

ชื่อผลงาน:แนวทางการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติด้วยหลักการ 3K ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี     
ผู้ประเมิน :นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์
หน่วยงาน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
ปีที่ประเมิน:ปีการศึกษา 2566