การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ชื่อเรื่องวิจัย:การพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  ด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
ผู้วิจัย :นายสกุณ แก้วพิกุล    
หน่วยงาน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ปีที่พิมพ์:2566