การพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยืนของ สพป.พังงา

ชื่อเรื่อง:การพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน เพื่อสร้างคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยืนของ สพป.พังงา  
ผู้รายงาน :นางสาวจอมขวัญ นครไธสง    
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา