พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  

ชื่อผลงาน:พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  
ผู้รายงาน:นายสมชาติ ไกรแก้ว
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่