รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง SQPOM

ชื่อผลงาน:รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง SQPOM ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผู้รายงาน:ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน
ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ปีงบประมาณ :2565